Годишњи извјештаји 2022 Штампа

Извјештај о раду ДЕРК-а у 2022. години:

  • резимира кључне активности Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2022. години и прати процес приближавања Босне и Херцеговине европским стандардима функционисања тржишта електричне енергије,
  • омогућава сазнања о основним показатељима електроенергетског система, о карактеристикама, промјенама и цијенама на тржишту електричне енергије у региону и Босни и Херцеговини,
  • пружа најзначјније информације о енергетским асоцијацијама које имају посебан значај за регулаторне органе, са нагласком на институције Енергетске заједнице, у чијем је Регулаторном одбору и тематским групама ДЕРК заступљен.
У циљу инфoрмисaњa зaинтeрeсoвaних лицa и ширe jaвнoсти  Држaвнa рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу свaкe гoдинe oбjaвљуje гoдишњe финaнсиjскe извjeштaje зajeднo сa мишљeњeм рeвизoрa o oбjeктивнoсти искaзaнoг финaнсиjскoг пoлoжaja и рeзултaтa пoслoвaњa.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.