REMIT - ИНТЕГРИТЕТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Штампа

Одлуком Министарског савјета Енергетске заједнице број Д/2018/10/МЦ-ЕнЦ од 29. новембра 2018. године, у acquis Енергетске заједнице је укључена Уредба (ЕУ) бр. 1227/2011 Европског парламента и Савјета од 25. октобра 2011. године о интегритету и транспарентности велепродајног тржишта енергије (енгл. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency – REMIT), уз потребна прилагођавања правном оквиру Енергетске заједнице и дефинисање обавезе почетка спроведбе од 29. маја 2020. године.

Прилагођеном REMIT Уредбом нормирају се јединствена правила поступања на велепродајним тржиштима електричне енергије и природног гаса у Уговорним странама Енергетске заједнице (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Грузија, Косово*, Сјеверна Македонија, Молдавија, Србија и Украјина). Тиме се осигурава јединствени европски оквир на велепродајним тржиштима Европске уније и Енергетске заједнице за:

  • дефинисање злоупотребе тржишта у погледу манипулације тржиштем, покушаја манипулације тржиштем и трговања на основу повлашћених информација,
  • увођење експлицитне забране злоупотребе тржишта,
  • оснивање новог оквира за надзор велепродајних тржишта у циљу откривања и спречавања манипулације тржиштем и трговања на основу повлашћених информација, и
  • дефинисање забрана и спровођења кажњавања на националном нивоу у случају откривања злоупотребе тржишта.

REMIT се односи на све тржишне учеснике чије активности утичу на велепродајна тржишта енергије, односно на сва физичка или правна лица (укључујући и операторе преносних и дистрибутивних система) која обављају или спроводе трговачке трансакције на једном или више велепродајних тржишта енергије.

Сходно члану 4.2. тачка к) Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11), надлежности ДЕРК-а укључују стварање и одржавање конкурентних тржишта, те превенцију и кажњавање похлепног, односно противконкурентног понашања. Полазећи од обавеза националних регулаторних тијела статуираних прилагођеном REMIT Уредбом, а у оквирима законом дефинисаних надлежности, ДЕРК је током 2019. године покренуо активности на транспозицији и спроведби прилагођене REMIT Уредбе у области електричне енергије. У том смислу, припремљен је и објављен превод ове Уредбе на језике који су у службеној употреби у Босни и Херцеговини.

ДЕРК је 12. фебруара 2020. године усвојио Одлуку о транспозицији Уредбе о интегритету и транспарентности велепродајног тржишта енергије (“Службени гласник БиХ”, број 13/20), којом се нормирају начини и рокови транспозиције и спроведбе дијела прилагођене REMIT Уредбе који је, сходно наведеном Закону, у надлежности ДЕРК-а.

У складу са овом Одлуком, ДЕРК је 11. марта 2020. године утврдио Нацрт правилника о интегритету и транспарентности велепродајног тржишта електричне енергије.

Намјера ДЕРК-а је да прије доношења коначног текста Правилника, изврши консултације са релевантним институцијама у Босни и Херцеговини и Секретаријатом Енергетске заједнице, те да у оквиру опште јавне расправе прикупи коментаре и мишљења стручне и шире јавности о припремљеном тексту. Информације о одржавању ове расправе ће бити накнадно објављене у дневним новинама и у оквиру званичне интернет презентације Државне регулаторне комисије за електричну енергију.

По усвајању Правилника о интегритету и транспарентности велепродајног тржишта електричне енергије, ДЕРК ће започети процес регистровања свих тржишних учесника у складу са Правилником, на начин који је предвиђен прилагођеном REMIT Уредбом.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.