Godišnji izvještaji 2019 Štampaj

Izvještaj o radu DERK-a u 2019. godini:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine evropskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o osnovnim pokazateljima elektroenergetskog sistema, o karakteristikama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije u regiji i Bosni i Hercegovini,
  • pruža najvažnije informacije o energetskim asocijacijama koje imaju poseban značaj za regulatorna tijela, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice, u čijem je Regulatornom odboru i tematskim grupama DERK zastupljen.

Sa namjerom informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti, u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje revidirane godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.