Godišnji izvještaji 2016 Štampaj

Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2016. godini razmatran je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Izvještaj je usvojen

  • na 45. sjednici Predstavničkog doma održanoj 10. maja 2017. godine, i
  • na 29. sjednici Doma naroda održanoj 29. maja 2017. godine.

Izvještaj o radu DERK-a u 2016. godini:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2016. godini i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine evropskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o osnovnim pokazateljima elektroenergetskog sistema, o karakteristikama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije u regiji i Bosni i Hercegovini,
  • pruža najvažnije informacije o energetskim asocijacijama koje imaju poseban značaj za regulatorna tijela, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice, u čijem je Regulatornom odboru i tematskim grupama DERK zastupljen.
Sa namjerom informiranja zainteresiranih lica i šire javnosti, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnje finansijske izvještaje zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog finansijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.