OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE - EFT Ispis

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od subote 25. ožujka 2023. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu pravne osobe “Energy Financing Teamˮ d.o.o., Bileća.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ili isti preuzeti u elektroničkoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u Tuzli, Ulica Đorđa Mihajlovića 4/II, u četvrtak 30. očujka 2023. godine, sa početkom u 12:00 sati.

Državna regulatorna komisija za električnu energiju će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do petka 31. ožujka 2023. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.