OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 2.10.2015. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za sopstvene potrebe po zahtjevu “Steelmin BH” d.o.o. Jajce.

Podnosilac zahtjeva je registrovan Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-11-001609 od 08.11.2011. godine. Osnivači Društva su firme STEELMIN LIMITED, UNITED KINGDOM, 32 Kingly Stret London W1r 5La, UK i Proizvodnja sirovog željeza i ferolegura “FEROSIL” d.o.o. Jajce.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, u petak 9.10.2015. godine u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do 10.10.2015. godine.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.