OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge, po zahtjevu regulisanog subjekta. 

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini, Sarajevo (NOS BiH), kao regulisani subjekt, dostavio je potrebnu dokumentaciju u okviru koje je predočio svoje zahtjeve za prihode i rashode, kao i troškove koje namjerava zaračunavati po tarifama za svoje usluge. U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini, NOS BiH je dužan dokazati da predložene tarife ispunjavaju zahtjeve iz pravila i propisa regulatora.

Potrebni prihod za 2019. godinu zatražen je iznosu 9.657.336 KM, tražena tarifa za rad nezavisnog operatora sistema koju plaćaju kupci iznosi 0,070203 feninga/kWh, a tarifa koju plaćaju proizvođači 0,007796 feninga/kWh. Predložena tarifa za sistemsku uslugu iznosi 0,647 feninga/kWh.

Tarifni zahtjev će biti rješavan u skladu sa kriterijima navedenim u Zakonu o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge prenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge.

DERK će u razmatranju zahtjeva u najvećoj mogućoj mjeri poštovati osnovna načela koja propisuju da će tarife biti pravedne i razumne, ravnopravne, utemeljene na objektivnim kriterijima, zasnovane na opravdanim troškovima i određene na transparentan način.

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresovane da imaju priliku do 16. novembra 2018. godine ostvariti uvid u kompletnu podnijetu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ). Zahtjev za odobrenje tarifa dostupan je i na web stranici DERK-a (OVDJE).


Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE

Odlučujuće činjenice u postupku po tarifnom zahtjevu biće utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u Kongresnoj sali Hotela Tuzla u Tuzli, u utorak 11. decembra 2018. godine sa početkom u 11,00 sati.

Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su zainteresovana da u svojstvu umješača učestvuju u postupku formalne javne rasprave moraju dostaviti pisani zahtjev DERK-u do 16. novembra 2018. godine. Status umješača može se dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak odobrenja tarife, koji je drugačiji od opšteg javnog interesa.

 
DERK © 2004-2022. Sva prava pridržana.