OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU KREIRANJA I DONOŠENJA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LICENCAMA Ispis

Pravilnik o licencama (“Službeni glasnik BiH”, broj 87/12) definira djelatnosti za čije je obavljanje potrebna licenca, uvjete za obavljanje licenciranih djelatnosti, kriterije na temelju kojih DERK odlučuje po zahtjevima za izdavanje licenci, te postupak podnošenja, obrade i odobravanja zahtjeva.

Potpuno otvaranje tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini i postizanje ciljeva njegove dalje tranzicije, razvoja i efikasnog funkcioniranja, uvjetuju neophodnost usklađivanja postojećih i kreiranje novih rješenja i u materiji koja je predmet regulacije predmetnog pravilnika.

S tom namjerom je na sjednici DERK-a održanoj 28. listopada 2015. godine utvrđen Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o licencama i Nacrt odluke o utvrđivanju Standardnih uvjeta za obavljanje međunarodne trgovine električnom energijom.

Istodobno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju daje

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

 

DERK obavještava sve zainteresirane da na uvid javnosti stavlja Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o licencama i Nacrt odluke o utvrđivanju Standardnih uvjeta za obavljanje međunarodne trgovine električnom energijom u cilju prikupljanja primjedbi, komentara i mišljenja zainteresiranih osoba, koji bi mogli doprinijeti poboljšanju teksta ovih dokumenata.

Nacrti dokumenata se bez naknade mogu dobiti u sjedištu DERK-a, ili preuzeti u elektronskom obliku sa internet stranice (www.derk.ba).

Usmeni i pisani komentari mogu se dati i na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u srijedu 18. studenoga 2015. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, sa početkom u 12,00 časova.

Općoj raspravi mogu prisustvovati sve zainteresirane osobe bez posebnih ograničenja osim u pogledu trajanja izlaganja komentara.

DERK će razmotriti i sve pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do 19. studenoga 2015. godine.



DOKUMENTI UZ OBAVIJEST


 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.