OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTE JAVNE RASPRAVE Štampaj


U postupku kreiranja i donošenja Pravilnika o priključku, Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u utorak 6. juna 2017. godine omogućiti uvid javnosti u inovirani tekst Nacrta pravilnika o priključku.

Pravilnikom o priključku se propisuje procedura za priključak novih objekata proizvođača ili kupaca na prenosnu mrežu naponskog nivoa 400, 220 i 110 kV, priključak objekata na srednjenaponski nivo 35, 20, 10 i 6 kV u trafostanicama 110/x kV Elektroprenosa, kao i za postojeće objekte u slučaju povećanja instalisane snage, dogradnje ili rekonstrukcije objekta.

Opšta javna rasprava o inoviranom tekstu Nacrta pravilnika o priključku će se održati u prostorijama DERK-a u Tuzli (Đ. Mihajlovića 4/II) dana 15. juna 2017. godine sa početkom u 12 sati.

Opštoj javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica bez posebnih ograničenja osim u pogledu trajanja izlaganja komentara.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na opštoj javnoj raspravi ili dostaviti na adresu DERK-a (Tuzla, Đ. Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ) najkasnije do 16. juna 2017. godine u 12:00 sati.

 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.