SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH Štampaj

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 29. decembra 2014. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave donešene su Odluka o tarifama za usluge distribucije i Odluka o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH.

Prilikom određivanja tarifnih stavova za distribuciju u potpunosti su uvaženi stvarni troškovi za svaku od kategorija kupaca, što je u funkciji potpunog otvaranja tržišta električne energije.

Odlukom o tarifama za snabdijevanje definirane su ukupne cijene električne energije koje uključuju i uslugu distribucije. Ove tarife primjenjuje se samo za domaćinstva i komercijalne kupce (ostala potrošnja na 0,4 kV) koji ne iskoriste svoje pravo izbora snabdjevača na tržištu.

Prosječna cijena za snabdijevanje komercijalnih kupaca smanjena je za 1,5%, a cijena za domaćinstva povećana je za 10%. Do ovakve korekcije došlo je zbog obaveze regulatora da i u djelatnosti snabdijevanja postepeno alocira pripadajuće troškove na svaku od kategorija kupaca. U ovom koraku, naslijeđene unakrsne subvencije između komercijalnih kupaca i domaćinstava sa postojećih 37% smanjuju se na 22,7%. Do korekcije cijena došlo je i zbog povećanja troškova nabavke električne energije od Elektroprivrede RS za 12,9% u odnosu na trošak nabavke iz 2011. godine, kada je DERK odredio tarife koje se primjenjuju do kraja 2014. godine.

Domaćinstva u Brčko Distriktu BiH su u prvoj polovini 2014. godini imala najnižu prosječnu cijenu električne energije u BiH (11,94 feninga/kWh). Nove cijene za domaćinstva su 11,6% niže od onih koje će plaćati kao kupci Elektroprivrede BiH, odnosno 14,6% niže od onih koje se plaćaju Elektroprivredi HZHB, a više za 5,2% u odnosu na domaćinstva koja snabdijeva Elektroprivreda RS.

Pri donošenju odluka, DERK je uvažio Program Vlade Brčko Distrikta BiH kojim se sa 700.000 KM ugroženim kupcima subvencionira dio troškova za utrošenu električnu energiju, u koji je uključeno preko 30% domaćinstava.

---

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.